Gratis levering bij alle bestellingen

Voorwaarden

Voorwaarden

Deze website (gezamenlijk deze “Site”) is eigendom van Blurby Kft (“Wij”, “Ons” of “Blurby Kft”). Wij bieden u toegang tot deze Site en onze online winkel (samen onze “Diensten”) onder de volgende algemene voorwaarden. Door te bladeren naar, toegang te krijgen tot, te gebruiken, te registreren voor of koopwaar te kopen op deze Site of anderszins gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met alle volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief het beleid waarnaar hierin wordt verwezen (gezamenlijk deze “Voorwaarden”). Lees deze Voorwaarden daarom aandachtig door. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u niet bereid bent aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, mag u de Site niet bekijken, openen, gebruiken, registreren of kopen. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of deze Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd.

Privacybeleid

Ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze site, kunt u vinden op https://blurbybikes.com/index.php/privacy-policy/. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe wij informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en delen.

Gebruik van deze site

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verlenen Wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze Site. Deze licentieverlening omvat niet:

 • elke wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan;
 • het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of -beschrijvingen;
 • het maken van afgeleid gebruik van deze site en de inhoud ervan; of
 • gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op deze site.
  U mag geen framingtechnieken gebruiken, framen of gebruiken om een van onze handelsmerken, logo’s, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief de afbeeldingen op deze site, de inhoud van enige tekst of de lay-out/ontwerp van enige pagina of formulier op onze website) in te sluiten. per pagina) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin Onze naam, handelsmerk of productnaam wordt gebruikt zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Elke inbreuk op deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van deze site te maken, zolang de link ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afbeeldt. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken. U mag geen van onze logo’s of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Rekening

Om toegang te krijgen tot sommige functies van deze site, moet u zich mogelijk registreren en kunnen wij u een wachtwoord en gebruikersnaam of accountidentificatie toewijzen, of moet u deze selecteren. Als u zich registreert, gaat u ermee akkoord ons nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele updates of andere wijzigingen in dergelijke informatie. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de Site te betreden en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden, en Wij zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van een dergelijke toegang of gebruik van deze Site te onderzoeken. . U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEDEREEN DIE HET WACHTWOORD EN DE IDENTIFICATIE GEBRUIKT DIE OORSPRONKELIJK DOOR U IS GESELECTEERD OF TOEGEWEZEN, ONGEACHT OF DEZE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS TOEGESTAAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT , ALLE COMMUNICATIE EN OVERDRACHTEN EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) OPGENOMEN DOOR DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK.

Elektronische communicatie

Wanneer u deze site gebruikt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site of via onze andere diensten te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Gebruikersinhoud

Deze Site kan functies en functionaliteit (“Interactieve Functies”) bevatten waarmee gebruikers inhoud, zoals tekst, muziek, geluid, foto’s, video, afbeeldingen of code, op de Sites kunnen creëren, plaatsen, verzenden of opslaan (“Gebruikersinhoud” ). Gebruikersinhoud is openbaar zichtbaar en kan uw profielinformatie bevatten en alle inhoud die u plaatst op grond van uw profiel, maar het omvat niet uw accountinformatie of informatie die u verstrekt om een aankoop te doen. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud en voor uw gebruik van Interactieve Functies, en dat u alle Interactieve Functies op eigen risico gebruikt. Door gebruik te maken van Interactieve Gebieden gaat u ermee akkoord het volgende niet te posten, te uploaden naar, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins te publiceren of te verzenden via de Sites:

 • Gebruikersinhoud die onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;
 • Gebruikersinhoud die een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies daarvoor zou geven, de rechten van een partij zou schenden of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, provinciale, nationale of internationale wet zou schenden;
 • Gebruikersinhoud die het gebruik van een product dat wij verkopen weergeeft, beschrijft of aanmoedigt op een manier die aanstootgevend, ongepast of schadelijk voor ons of een gebruiker of consument zou kunnen zijn;
 • Gebruikersinhoud die de publiciteits-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen kan aantasten of schenden, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen of informatie over een andere persoon waarvoor u geen toestemming van die persoon hebt verkregen;
 • Gebruikersinhoud die valse of misleidende uitspraken, beweringen of afbeeldingen doet over een persoon, bedrijf, product of dienst;
 • Gebruikersinhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij;
 • Gebruikersinhoud die zich voordoet als een persoon of entiteit of die op een andere manier uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt; En
 • Virussen, malware van welke aard dan ook, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden of code.

Rechten op gebruikersinhoud

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, op deze Site of in een afzonderlijke overeenkomst met Ons, claimen Wij geen eigendom of controle over enige Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op deze Site in te dienen of te plaatsen, verleent u Ons echter een niet-exclusief, royaltyvrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig in sublicentie te geven recht om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide producten van te maken. werkt vanuit, distribueert, voert uit en toont dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site en op sites van derden en mobiele applicaties en in alle andere media of formaten, ongeacht of deze momenteel bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook en zonder enige compensatie aan u. U verleent gebruikers van deze site ook het recht op toegang tot uw gebruikersinhoud in verband met hun gebruik van deze site. Door Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat

 • dergelijke Gebruikersinhoud is niet-vertrouwelijk;
 • u bezit en beheert alle rechten, titels en belangen in en op de Gebruikersinhoud of u beschikt anderszins over alle noodzakelijke rechten om dergelijke Gebruikersinhoud op deze Site te plaatsen en te gebruiken en om Ons de rechten te verlenen die u in deze Voorwaarden verleent;
 • de Gebruikersinhoud accuraat is en op geen enkele manier misleidend of schadelijk is; En
 • de Gebruikersinhoud, en uw gebruik en plaatsing daarvan in verband met deze Site, zijn niet in strijd met deze Voorwaarden of enige andere van Onze toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleid of enige toepasselijke wet, regel of regelgeving en zullen deze ook niet schenden.

Feedback

Los van de Gebruikersinhoud heeft u mogelijk de mogelijkheid om vragen, opmerkingen, suggesties, recensies, ideeën, plannen, ontwerpen, notities, voorstellen, tekeningen, origineel of creatief materiaal en andere informatie over deze Site, Ons en onze producten of diensten in te dienen. (gezamenlijk “Feedback”). U gaat ermee akkoord dat Feedback niet-vertrouwelijk is en Ons enige eigendom wordt. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op dergelijke Feedback en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

Beperkingen op gebruiksrechten

U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen (en dat u niet zult toestaan dat andere personen of entiteiten uw wachtwoord en identificatie gebruiken):

 • enig deel van deze site downloaden, wijzigen, reproduceren, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, er afgeleide werken van maken, publiekelijk weergeven, verkopen, verhuren, in licentie geven of op enigerlei wijze commercieel exploiteren, behalve en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder deze voorwaarden ;
 • alle kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten op of op de Site verwijderen;
 • een robot, spider, applicatie voor het zoeken/opvragen van sites van een ander apparaat gebruiken om een deel van deze site op te halen of te indexeren;
 • het verzamelen van informatie over andere gebruikers (inclusief gebruikersnamen en/of e-mailadressen) voor enig ander doel dan het vragen naar en/of delen van beoordelingen met andere gebruikers;
 • het opnieuw formatteren of framen van enig deel van webpagina’s die deel uitmaken van deze site;
 • gebruikersaccounts aanmaken op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen;
 • het creëren of verzenden naar andere gebruikers van ongevraagde elektronische communicatie, zoals ‘spam’, of op andere wijze het plezier van andere gebruikers van de Site verstoren;
 • op deze site enige inhoud indienen die ten onrechte beweert of impliceert dat dergelijke inhoud door ons wordt gesponsord of onderschreven;
 • het verzenden of uploaden naar deze site van items die een virus, worm, defect, malware, Trojaans paard, softwarebom of andere functie bevatten die is ontworpen om op enigerlei wijze de prestaties van deze site, een andere website of een computer te beschadigen of te verslechteren of ander apparaat of systeem, of het genot van deze site door een gebruiker;
 • deze Site gebruiken om de veiligheid te schenden van of ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een computer of computernetwerk of ander apparaat of systeem (inclusief ongeautoriseerde pogingen om wachtwoorden of beveiligingscoderingscodes te ontdekken);
 • op deze Site enige inhoud indienen die onwettig is of illegale activiteiten faciliteert, vormt, promoot of aanmoedigt; of anderszins de Site gebruiken om illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen wordt beschouwd;
 • het kopiëren of opslaan van Gebruikersinhoud die op deze Site wordt aangeboden, anders dan voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;
 • enige actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote gegevens- of verkeersbelasting oplegt of kan opleggen aan deze Site of de IT-infrastructuur die wordt gebruikt om deze Site te exploiteren en beschikbaar te maken; of
 • gebruik deze site en/of enige gebruikersinhoud, opzettelijk of onopzettelijk, om toepasselijke lokale, provinciale, federale of internationale wetten te schenden.
  Wij zijn niet verplicht om enig gebruikersgedrag op deze Site te monitoren, en Wij behouden ons het recht en absolute discretie voor om ieder gebruikersgedrag op deze Site op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te controleren.

Eigendom

Tussen u en ons geldt dat deze site, inclusief alle foto’s, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, pictogrammen, audioclips, software, broncode en andere aspecten daarvan (exclusief gebruikersinhoud), alle verbeteringen of aanpassingen daarvan, alle afgeleide werken die daarop zijn gebaseerd, en de verzameling, opstelling en montage van deze site (gezamenlijk de “site-inhoud”), inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in het voorgaande, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht. wetten. Het gebruik van onze handelsmerken of dienstmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken. U mag onze handelsmerken of dienstmerken niet gebruiken op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of dienstmerken in metatags gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden mag worden geacht aan u of een andere gebruiker enige licentie of recht te verlenen in of op een van Onze patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten.

Aankopen op deze site

Wat betreft u en ons, deze site, inclusief alle

Koppelingen

Wat betreft u en ons, deze site, inclusief alle

Beëindiging

U kunt de Voorwaarden op elk moment beëindigen door uw account te sluiten, uw gebruik van deze Site stop te zetten en Ons een kennisgeving van beëindiging te sturen. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw recht om deze Site of enig deel van deze Site te gebruiken te beëindigen, en om uw toekomstige toegang tot en gebruik van deze Site of enig gedeelte van deze Site te blokkeren of te voorkomen.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om Ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, partners, leden, werknemers, onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants (“Onze Verbonden partijen”), van en tegen alle claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (gezamenlijk “Claims”) die voortvloeien uit of verband houden met

 • uw toegang tot en gebruik of misbruik van deze site;
 • alle Gebruikersinhoud die u op of via deze Site plaatst, uploadt, gebruikt, distribueert, opslaat of anderszins verzendt;
 • eventuele feedback die u geeft;
 • uw schending van deze Voorwaarden; En
 • uw schending van de rechten van een ander. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele claims van derden, met ons samen te werken bij de verdediging van dergelijke claims en alle vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen die verband houden met de verdediging van dergelijke claims (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria). U gaat er verder mee akkoord dat Wij het recht hebben op controle over de verdediging of schikking van claims van derden.

Exclusiviteit van de remedie; Beperking van aansprakelijkheid

Uw enige en exclusieve rechtsmiddel, en onze enige en exclusieve aansprakelijkheid, voor elke inbreuk op de garantie is uw recht om het product te retourneren of een terugbetaling voor de service te ontvangen onder ons toepasselijke retour- en omruilbeleid. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE GERELATEERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN ZAKEN, ZELFS ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH ZULLEN ONZE EN ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERBONDEN PARTIJEN, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID, ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEKEND), OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEKOCHT SITE OVERSCHRIJDT DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE DIENST. DE IN DEZE PARAGRAAF VERMELDE BEPERKINGEN ZULLEN DE GROVE NALATIGHEID, FRAUDE, OPZETTELIJK, OPZETTELIJK, KWAADWAAR OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN ONZE OF ONZE GERELATEERDE PARTIJEN NIET BEPERKEN OF UITSLUITEN.

Remedies

U stemt ermee in dat ons rechtsmiddel voor een daadwerkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden ontoereikend zou zijn en dat wij recht hebben op specifieke prestatie of voorlopige voorziening, of beide, naast eventuele schade waar wij wettelijk recht op hebben om samen te verhalen. met redelijke kosten voor elke vorm van geschillenbeslechting, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria. Geen enkel recht of rechtsmiddel van ons zal enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten, hetzij op grond van de wet, hetzij op grond van billijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding, voorlopige voorzieningen, advocatenhonoraria en -kosten.

Wijzigingen aan de site

Wij behouden ons het recht voor om deze site of enige functionaliteit of delen daarvan, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Deelbaarheid

Als een van deze bepalingen ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als meerdere beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Geen derde begunstigden

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend ten behoeve van en afdwingbaar door de partijen. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om enig recht of voordeel aan een derde partij te verlenen of om verplichtingen of aansprakelijkheid van een partij jegens een dergelijke derde partij te creëren.

Gemengd

Er komt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie tot stand als gevolg van deze Voorwaarden, en u heeft geen enkele bevoegdheid om ons in welk opzicht dan ook te binden. Wij kunnen u mededelingen doen, inclusief mededelingen over wijzigingen in deze Voorwaarden, via e-mail, gewone post of berichten op deze Site. Deze Voorwaarden, die geacht worden door u te zijn aanvaard bij uw gebruik van de Site, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ons met betrekking tot het gebruik van deze Site. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van de handhaving van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven. Deze Voorwaarden zijn niet door u toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden omvatten en omvatten door middel van verwijzing ons Privacybeleid, dat te vinden is op https://blurbybikes.com/index.php/privacy-policy/.

Vragen

Vragen over deze voorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan ons ondersteunend personeel door een e-mail te sturen naar: [email protected]

TOP
# 0